NVIDIA Tesla Personal Supercomputer

26 Nov 2008

NVIDIA推出 Tesla™超級個人電腦 , 利用 NVIDIA研發的 CUDA™平行運算架構及高達960個平行處理核心. 提供比一般卓面電腦快多250倍的運算效能!!