Free Advanced DirectX shaders for 3dsmax by RTshaders

23 Feb 2009

討論區 RTshaders – 發放3ds max shaders下載,包括Imrod Shader , Paragalis Shader 及Agusturinn Shader 等等..