Shuo Feng – Po Zhen Zi Trailer

29 Sep 2020

國內 “好传动画” 製作的 《朔風 破陣子》動畫 , 改編自阿弩小說《朔風飛揚》, 長版預告片推出 , 畫面動畫吸引 !! 導演 – 鄭午