Hong Kong ICT Awards 2019: Digital Entertainment Award

05 Apr 2019

2019 ­»´ä¸ê°T¤Î³q°T¬ì§Þ奬¬Q¤é©ó·|®iÁ|¦æ
·í¤¤¡m¼Æ½X®T¼Ö¼ú¡n[Digital Entertainment Award]ªº¡i¼Æ½X®T¼Ö¤j¼ú¡j ¤Î ¡i¤¬°Ê³]­p¡jª÷¼ú¥Ñ Redspots Creative¶}µoªº¡mµêÀÀ¥D¼½¨t²Î¡n(Virtual Idol System)¹Ü±o !! ¦Ó¸Ó¬ãµo§ó±o¨ì²×·¥¤j·|¤j¼ú ¡i2019 Award of the Year¡j
¨ä¥L¼ú¶µ :
¡i¹q¸£°Êµe¤Îµøı¯S®Ä ¡j
ª÷¼ú – ¡mÀ¹°_¬üÄR¤H¥Í¡n(Wear Your Beautiful Life) – Nikopicto
»È¼ú – ¡m¤£©¾¤§·R¡n(Infidelity) – Fung’s Production House
»É¼ú – ¡më`¤Hŧ¦a²y¡n(Invasion) – Infinity Digital Creation
Àu²§ÃÒ®Ñ – ¡mÂ÷Ä̤Ûı – ¨ë¯³½g¡n(Dragon¡¦s Delusion – Assassination) – Kong Khong-chang
Àu²§ÃÒ®Ñ – ¡m¦³¬rÃö¨t¡n(Toxic relationship) – STEPC
Àu²§ÃÒ®Ñ – ¡m¤@¤ò©Ò¦³¡n(Kin¡¦s Hair) – No One Production

¡i®T¼Ö¤Î¹q¤lÄv§Þ³n¥ó ¡j
ª÷¼ú – ¡m»õ¸U¿ò¸ñ¡n(Trillionia) – Skytree Digital
»È¼ú – ¡mªi¥j ªi¥j¡n(BOKU BOKU) – Pixticle
»É¼ú – ¡m²§¥@¬É¤Û·Q¡n(Norns Fantasy) – Qookia
Àu²§ÃÒ®Ñ – ¡mÅ]¾É­p¹º¡n(Project Magitek) – Original Workshop Company

®¥³ß©Ò¦³±o¼ú³æ¦ì !!!