1st ACG+ Capital Awards Winner List

06 Nov 2017

ACG+Capital °Êº©ª±³Ð¤§³£ – ²Ä¤@©¡«C¦~°Êº©ª±³Ð·N¡B³Ð·~¤jÁɤj¼ú¦W³æ
>> ³Ð·~¤jÁÉÀò¿ï¤Q¤j¹Î¶¤ :
1.”·¥­­¸Ë¥ÒÁpÁÉ” ( ³Ð·N¤jÁɼú – ª÷¼ú / ³Ì¨Îµ¦¹º¼ú )
2.”«¢®æ´µ” ( ³Ð·N¤jÁɼú – »È¼ú / ³Ì¨Î³]­p¼ú / ³Ì¨ã³Ð·N¼ú / ³Ì¨Î³Ð·s¬ì§ÞÀ³¥Î¼ú )
3.”¦Ã¦«¨¹” ( ³Ð·N¤jÁɼú – »É¼ú )
4.”¤j¨aÃø®v” ( ³Ð·N¤jÁɼú – Àu²§¼ú )
5.”¯u¹ê«iªÌ” ( ³Ð·N¤jÁɼú -³Ì¨ã¹Î¶¤ºë¯«¼ú )
6.”Âůù°ª®Õ” ( ³Ð·N¤jÁɼú -³Ì¨Îªí²{¼ú )
7.”¥L©M¦oªº¾ô’
8.”ÆFÃ~Äv§Þ”
9.”²b¤Æ¤k¯«”
10.”Siignal”
>> Àò¿ï¡y³Ì«á¤Q¤­±jÀu¨q¹Î¶¤¡z°£¥H¤W¤Q¶¤¥~ , ÁÙ¦³¥H¤U¤­¶¤ : “¥d­}¨È¤j³°” / “©R¹B¤§°fÂà” / “¥Ã¥Í¦±©_” / “®ÉªÅ¾Ô²½” / “¬P¤õ¤§ª§”

~~ ®¥³ß¥H¤W±o¼ú³æ¦ì , §ó­«­n¬O¯à°÷µ½¥Î±o¼úªº¸êª÷§¹¦¨§@«~ !! ´Á«Ý§@«~ªº½Ï¥Í !!!!